ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ประกาศเมื่อ 2017-06-07 14:50:54น.
จำนวนผู้เข้าชม : 126 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตาม นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ภาพ  /  ข่าว  โดยงานผลิตและเผยแพร่