ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สะต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศเมื่อ 2018-03-27 15:26:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 140 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1จัดอบรมครูพี่เลี้ยง สะต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
มีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสนให้ใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากภาพ / ข่าว ส่วนส่งเสริมและบริการ