ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จัดการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเมื่อ 2018-04-30 16:17:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 116 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา อีกด้วยภาพ / ข่าว งานผลิตและเผยแพร่

เครดิตภาพ / ส่วนส่งเสริมและบริการ