ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศเมื่อ 2018-05-01 10:50:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 129 คนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในสังกัด โดยมี ดร.ปาน กิมปี ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทบทวนองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา กฏหมายนโยบายและทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษารอบ 4 ผอ.วิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บรรยายให้ความรู้ การทบทวนผลการวิเคราะห์ SWOT และ SAR เพื่อการพัฒนาอุทยานฯ หว้ากอ และนางทองพิน ขันอาสา บรรยายให้ความรู้เรื่องการนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการประกันคุณภาพและการอภิปรายร่วมกัน สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้จำส่งผลทำให้บุคลากรภายในสังกัด อวท. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้ดียิ่งขึ้นต่อไปภาพ / ข่าว โดย งานผลิตและเผยแพร่