ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
STEM Education
ประกาศเมื่อ 2018-05-10 14:20:51น.
จำนวนผู้เข้าชม : 140 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล รุ่นที่ 2  ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา อีกด้วยภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่