ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ 2018-05-10 16:07:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 112 คนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลงาน
ภายในเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเต็มกำลังความสามารถเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อผู้เข้ารับบริการ
โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมงานค่าย กิจกรรมการอบรมสัมนา และ
กิจกรรมด้านการให้บริการให้เป็นไปด้วยความทันสมัยและเกิดความประทับใจสูงสุดแก่ ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปภาพ  /  ข่าว  โดยวรา แพใหญ่