ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1
ประกาศเมื่อ 2019-04-10 11:04:16น.
จำนวนผู้เข้าชม : 53 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยใช้เวลา 5 วัน ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ.2562 การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจากหน่วยงานภายนอก จาก 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยชุมชนพังงา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตกระบี่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 คนภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์