การแสดงทางวิทยาศาสตร์   (Science Show)

โดย นายเกียรติก้อง สุขเกษม

 

 

เรื่อง  พลังงาน ความร้อน ความเย็น การขยายตัว และการหดตัว

 

 

เรื่อง  แรง และการเคลื่อนที่

 

 

เรื่อง  สสาร สารเคมี ก๊าซ ปฎิกิริยาเคมี กรด/เบส