လမ္းညႊန္

• ဘတ္စ္ကားလမ္းညႊန္
ပင္ကေလာင္အိုနတ္ခြန္ခ်ိဳင္စရီလမ္းမျကီး(ဘိုရိုမရတ္ခ်ခ်ြန္နနီးလမ္း)တြင္ရွိေသာေတာင္ပိုင္းကားဝင္းသစ္တြ
င္ဘန္ေကာက္မွပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းသို့ဘတ္စ္ကားမ်ားေန့စဥ္ေျပးဆြဲလ်ွက္ရိွသည္။ခရီးသည္မ်ားသည္ပထမ
တန္းစားနွင့္ဒုတိယတန္းစားအဲကြန္းဘတ္စ္ကားမ်ားကိုေရႊးခ်ယ္နိုင္သည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကေတာင္ပိုင္းကားဝင္းအသစ္သို့ဖုန္း၀၂၄၃၄- ၇၁၉၂ (သို့)
၀၂၄၃၅၁၁၉၅ျဖင့္ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းကားဝင္းမွတဆင့္အငွားဆိုင္ကယ္ျဖင့္ဥယ်ာဥ္သို့သြားေရာက္နိုင္ပါသည္။


•ရထားလမ္းညႊန္
ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းသို့ရထားျဖင့္ေန့စဥ္သြားလာနိုင္သည္။သင့္ခရီးစဥ္အားဘန္ေကာက္ရထားဘူတာ(ဟြာလမ္ေပါင္ဘူတာ) (သို့)သြန္ဘူရီဘူတာ(ဘန္ေကာက္ႏြိဳင္)
မွစတင္၍ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းဘူတာတြင္ဆင္းျပီးအငွားဆိုင္ကယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဝက္ခ္ဟာဘူတာတြင္ဆင္း၍လည္းေကာင္းသြားေရာက္နိုင္သည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကထိုင္းနိုင္ငံရထားဝန္ေဆာင္မွုဌာနဘန္ေကာက္ရထားဘူတာ(ဟြာလမ္ေပါင္ဘူတာ)
ဖုန္း၀၂၂၂၃၇၀၁၀၊၀၂၂၂၃၇၀၂၀၊သြန္ဘူရီဘူတာ(ဘန္ေကာက္ႏြိဳင္)
ဖုန္း၀၂၄၁၁၀၁၀၂ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းဖုန္း၀၃၂၆၁၁၁၇၅သို့ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။


• ကိုယ္ပိုင္ကားလမ္းညႊန္ : လမ္းေျကာင္း၂ခုမွသြားနိုင္သည္ ။
ပထမလမ္းေျကာ င္းသည္ဘန္ေကာက္မွစျပီးသြန္ဘူရီပက္သြာအျမန္လမ္းမ(အျမန္လမ္းအမွတ္၃၅)မွတဆင့္
စာမြတ္စက္ခြင္နွင့္စာမြတ္ေစာင္ခရမ္ျပည္နယ္တို့ကိုျဖတ္ေက်ာ္ပါ။
ထိုေနာက္ ဖက္ခ်က္ဘူရီျပည္နယ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ရန္ဖက္ခ်က္ကစမ္ အျမန္လမ္းမ
(အျမန္လမ္းမ အမွတ္၄)တြင္ဘယ္ဘက္ေကြ့ပါ။ထိုအခါပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္သို့ေရာက္မည္။
ဒုတိယလမ္းေျကာင္းသည္ဘန္ေကာက္မွစျပီးပင္ကေလာင္အို နတ္ခြန္ ခ်ိဳင္စရီလမ္းမျကီး(အျမန္လမ္းမအမွတ္၄)မွတဆင့္
ဖူသမြန္သြန္ခရိုင္၊နတ္ခြန္ ဖက္သြမ္၊ရက္ခ်ဘူရီနွင့္ဖက္ခ်ဘူရီျပည္နယ္တို့ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍
ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္သို့ေရာက္မည္။

ဝက္ခ္ဟာမွဘုရင္မြန္ခ္ကတ္သိပၸံဥယ်ာဥ္သို့ေရာက္ရန္ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းလမ္းဆံုမွေန၍ဖက္ခ်က္ကစမ္အျမန္
လမ္းမအတိုင္းေတာင္ဘက္သို့၃၃၅ကီလိုမီတာမွတ္တိုင္ေရာက္သည္အထိ၁၆ကီလိုမီတာခန့္အထိေမာင္းျပီး
ဘန္ဝသုန္သို့သြားရန္ဘယ္ဘက္သို့ေကြ့ပါ။ထို့ေနာက္၃.၅ကီလိုမီတာခန့္ဆက္ေမာင္းျပီး
မီးရထားလမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးပါက ဥယ်ာဥ္သို့ေရာက္မည္။ပရာေခ်ာပ္ လမ္းဆံုမွစ၍ ၃၂၃ ကီလိုမီတာ
မွတ္တိုင္ေရာက္သည္ အထိေမာင္းျပီး ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျမိဳ့လယ္သို့သြားရန္
ဘယ္ဘက္ေကြ့ပါ။စလခ်ိလမ္းအတိုင္းေမာင္း၍ ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းရွိ ကမ္းရုိးတန္းေဒသ ငါးမ်ားဖြံ့ျဖိဳးေရးနွင့္
သုေတသန လုပ္ငန္းအားျဖတ္၍ (ခေလာင္ဝမ္လမ္းဆံု) ဘယ္ဘက္ေကြ့ျပီး ခေလာင္ဝမ္ရြာသို့
ဝင္ပါ။ဥယ်ာဥ္သို့ေရာက္သည္အထိ ၁၀ကီလိုမီတာခန့္ဆက္ေမာင္းပါ။

ดู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า