ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเปิดเผยร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์บริการสินค้านักท่องเที่ยวและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด/เก็บขยะ/ดูแลพื้นที่อุทยานฯหว้ากอ
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :