ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อุทยานฯ หว้ากอ ร่วมรำลึกสดุดีวีรชน8ธันวากองบินน้อยที่5
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมเทศกาลฉายภาพยนตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เชียงราย
โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคีรีล้อม
อุทยานฯ หว้ากอ ออกกำลังกาย เพื่อคลายเครียดแก้ความเหนื่อยล้า จากการทำงาน
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน ชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนวัดบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาธรมมชาติของนก
กิจกรรมฐานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เปิดให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ.นนทบุรี ทำกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ศึกษาฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร จ.พัทลุง ร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้นกและแมลง
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง ศึกษาฐานการเรียนรู้อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุทยานฯท หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
>> View All