สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านรถไฟ จ.ชลบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 755 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ให้แก่ โรงเรียนบ้านรถไฟ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายหว้ากอ 2ภา / ข่าว โดยงานกิจกรรมค่าย