สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เทศการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โรงเรียนยุวสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนผู้เข้าชม : 827 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “ยุคแห่งมนุษยชาติ” (ANTHROPOCENE) ให้แก่โรงเรียนยุวสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมุ่งเน้นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลกระทบของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้มนุษย์ในยุคนี้ สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ภาพ / ข่าว โดยส่วนส่งเสริมและบริการ