สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รร.นราธิวาส จ.นราธิวาสร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 868 คนนักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้วิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมภาพ  / ข่าว โดยงานค่าย