สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีความรักในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
จำนวนผู้เข้าชม : 863 คนการพัฒนาเยาวชน ให้เติบโตเต็มศักยภาพแห่งวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมควบคู่ไปพร้อมๆ กัน และที่สำคัญจะต้องมีการเตรียมเยาวชนให้มีความรักในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งจะทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ทุกๆ ด้านอย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเน้นให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย เกิดพัฒนาการชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างเสริมอุปนิสัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม สร้างสรรค์ พร้อมไปกับการสร้างความรักในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ของเยาวชนให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่ตลอด ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่