สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จำนวนผู้เข้าชม : 1513 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการศึกษาที่ไร้พรมแดน ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน และผู้เรียน จะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปภาพ / ข่าว งานผลิตและเผยแพร่