สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 1323 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 6– 8 มีนาคม 2562 ณ ค่ายหว้ากอ 1 ซึ่งเป็นการจัดค่ายที่ให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสรรพสิ่งในระบบนิเวศ เข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งในโรงเรียน บ้าน และชุมชนใกล้เคียง และมีกระบวนการจัดค่ายที่จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การทดลอง และการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์