สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 8841 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเน้นให้นักเรียนที่เข้าค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ผ่านการทดลองด้วยตนเอง และได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการแก้ปัญหา ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์