ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จัดการอบรมการทำโครงงานในรูปแบบ STEM Education
ประกาศเมื่อ 2018-06-22 13:58:25น.
จำนวนผู้เข้าชม : 121 คน


 

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมการทำโครงงานในรูปแบบ STEM Education ให้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องกัลปังหา อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว ฟ้าชมคลื่น 2 กองบิน 5 กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Education:STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคตภาพ / ส่วนส่งเสริมและบริการ

ข่าว / วรา แพใหญ่