ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ประกาศเมื่อ 2018-07-04 09:56:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 163 คน
 

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นางสาวพันธิภา ประวาสุข  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด

การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นประบวนการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่กระทำโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของตนเอง(Self-evaluation) สถานศึกษา ควรกำหนดให้การประเมินภายใน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษาต่อไป

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่