สอบถามและจองค่ายหว้ากอ


นางขวัญใจ ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางวนิดา พิมอุบล

รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอำนวยการ

นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ

ครู คศ.3
1. หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
2. หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวลัคนา ชำนาญกุล

ครู คศ1
1. หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา

ครู คศ1
1. หัวหน้างานแผนงานและโครงการ
2. หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์

ครู คศ1
1. หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. หัวหน้างานยานพาหนะ

นายกรณิศ โอภาสพินิจ

ครูผู้ช่วย
1. หัวหน้างานพัสดุ
2. หัวหน้างานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ์ รากจันทึก

ครูผู้ช่วย
1. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการตลาด

นายรังสรรค์ เผือกทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานยานพาหนะ

นายนิคม กันเมล์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานยานพาหนะ

นายนพดลย์ คล้อยดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางศิริวรรณ สินทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานพัสดุ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานพัสดุ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวปิยะรัตน์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานบุคลากร
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางวสุมา ใจกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอุไรพร บุษรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. งานแผนงานและโครงการ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายวรา แพใหญ่

นักประชาสัมพันธ์
1. งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายสรรเสริญ มีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์
1. งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางรัชนี แพใหญ่

นักวิชาการศึกษา
1. งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายวาริท กิจหงวน

นักวิชาการศึกษา
1. งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูมิเกียรติ จันทนานนท์

นักวิชาการศึกษา
1. งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒิรัตน์ วะดี

วิศวกร
1. งานอาคารสถานที่

นายจักรกฤษณ์ กรุดทอง

นายช่างเทคนิค
1. งานอาคารสถานที่

นางสาวฐานะมาศ ประมงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสุทิษา หัตถกรรม

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางดารณี ยุทธวารีชัย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางพีรนุช สุนทโรสถ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานยานพาหนะ

นางสาวดวงกมล ช่วยชูหนู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายสุรกิจ บุญเกษ

เจ้าหน้าที่การเกษตร
1. งานอาคารสถานที่

นายทรรศนะ บัญฑิตร์

เจ้าหน้าที่การเกษตร
1. งานอาคารสถานที่

กลุ่มวิชาการ

นางสาวธีธิมา โกณฑา

ครู คศ.3
1. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
2. หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นายกรณิศ โอภาสพินิจ

ครูผู้ช่วย
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
2. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายสมพงษ์ เจริญชื่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
1. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร

นักวิชาการศึกษา
1. งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอภิรดี ชูผล

นักวิชาการศึกษา
1. งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นางระวิวรรณ เทพจันทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
1. งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาวปิยะกานต์ สุวรรณวัฒนะ

ครู คศ.3
1. หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
2. หัวหน้างานจัดหาและจัดแสดง
3. หัวหน้างานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายจักรกฤษณ์ รากจันทึก

ครูผู้ช่วย
1. หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. หัวหน้างานเพาะเลี้ยง

นายพงษ์ศักดิ์ สินทวี

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายณัฐพล ร่มแก้ว

นักวิชาการศึกษา
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นางณัฐพัชร จันทร์ดี

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายภูมิเกียรติ จันทนานนท์

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง

นายณัฏฐ์ ดีหริ่ง

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวสุภาวดี ขุนเมือง

นักวิชาการศึกษา
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวอภิรดี ปานนิล

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว

นักวิชาการประมง
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นายเตชินท์ สว่างแวว

นักวิชาการประมง
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นางสาวบุษยา เครือแตง

นักวิชาการประมง
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายนฤดล อินทรโยธา

นักวิชาการประมง
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายทศพล หอมแม้น

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสันติชัย นิโกรธา

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสมยศ สุวรรณพงศ์

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายนิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายอเสธ์ หวั่นวดี

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายภัทวุฒิ ภิญโญ

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายสุรพงศ์ พลศร

นายช่างเทคนิค
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง
2. งานอาคารสถานที่

กลุ่มส่งเสริมและบริการ

นางสาวรัตนา ผเด็จพล

ครู คศ.3
1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ
2. หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา
3. หัวหน้างานบริการวิชาการและฝึกอบรม

นายองค์การ เกตุแก้ว

ครูผู้ช่วย
1. หัวหน้างานนิทรรศการ
2. หัวหน้างานกิจกรรมค่าย

นายสมพงษ์ เจริญชื่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
1. งานกิจกรรมค่าย

นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล

นักวิชาการศึกษา
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นายปาณสาร อรชุน

นักวิชาการศึกษา
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นายณัฎฐกิตติ์ สุวรรณโมลี

นักวิชาการศึกษา
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวศิริญญา งามระลึก

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
2. งานกิจกรรมค่าย

นางสาวศุภกานต์ ใจเดช

นักจัดการงานทั่วไป
1. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
2. งานกิจกรรมค่าย

นางสาวรัทยา เสือสุมบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. งานนิทรรศการ