ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ


นายเบญจพล พาลี

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนอำนวยการ

นายสินรัตน์ แก้วนิยม

ครู คศ.2
หัวหน้าส่วนอำนวยการ
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
หัวหน้างานบุคลากร
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวปิยกานต์ สุวรรณวัฒนะ

ครู คศ.2
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นายจันที วินทะไชย์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
หัวหน้างานเทคนิคและซ่อมบำรุง
หัวหน้างานยานพาหนะ
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา

ครู
หัวหน้างานแผนงาน/โครงการ
หัวหน้างานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์

นางพีรนุช สุนทโรสถ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการและสารบรรณ
งานยานพาหนะ

นางสาวฐานะมาศ ประมงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ
การเงินและบัญชี

นางสาวปิยะรัตน์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบุคลากร
งานธุรการและสารบรรณ

นางวสุมา ใจกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานแผนงานและโครงการ
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นางสุทิษา หัตถกรรม

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางดารณี ยุทธวารีชัย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาววรัทยา เสือสุมบุญ

นักวิชาการศึกษา
งานธุรการและสารบรรณ
งานบุคลากร

นางศิริวรรณ สินทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานพัสดุ

นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานพัสดุ

นางรัชนี แพใหญ่

นักวิชาการศึกษา
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์
งานแผนงานและโครงการ

นายวรา แพใหญ่

นักประชาสัมพันธ
งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายนพดลย์ คล้อยดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2
งานอาคารสถานที่

นายสุรกิจ บุญเกษ

เจ้าหน้าที่การเกษตร
งานอาคารสถานที่


นายสมพงษ์ เจริญชื่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1
งานอาคารสถานที่


นายจักรกฤษณ์ กรุดทอง

นายช่างเทคนิค
งานอาคารสถานที่


นายนิคม กันเมล์

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายรังสรรค์ เผือกทอง

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น

นักวิชาการศึกษา
งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายทศพล หอมแม้น

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวาริท กิจหงวน

นักวิชาการศึกษา
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสันติชัย นิโกรธา

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายภัทรวุฒิ ภิญโญ

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวุฒิรัตน์ วะดี

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายอเสธ์ หวั่นวดี

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายนิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสมยศ สุวรรณพงศ์

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสุรพงศ์ พลศร

นายช่างเทคนิค
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายทรรศนะ บัญฑิตร์

เจ้าหน้าที่การเกษตร
งานอาคารสถานที่

นางสาวณัฐฌา จวงจอง

พนักงานบริการ
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

เบญจมาศ สกุลลิ้ม

พนักงานบริการ
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวทีรา ชูใจ

พนักงานบริการ
งานการเงินและบัญชี

นางสาวอุไรพร บุษรา

นักวิชาการศึกษา
งานแผนงานและโครงการ

นายนเรศ รองเมือง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนวิชาการ

นางสาวธีธิมา โกณฑา

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนวิชากร
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร

นักวิชาการศึกษา
งานวิจัย
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
งานศูนย์การเรียนรู้

นางระวิวรรณ เทพจันทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอภิรดี ชูผล

นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาวรัตนา ผเด็จพล

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
หัวหน้างานจัดหาและจัดแสดง
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวลัคนา ชำนาญกุล

ครู
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์

ครูผู้ช่วย
งานคุณภาพน้ำ
งานเพาะเลี้ยง

นางณัฐพัชร จันทร์ดี

นักวิชาการศึกษา
งานคุณภาพน้ำ
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวพรวัฒนา เพชรโรจน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายณัฐพล ร่มแก้ว

นักวิชาการศึกษา
งานเพาะเลี้ยง
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวบุษยา เคลือแตง

นักวิชาการประมง
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
งานจัดหาและจัดแสดง

นายพงษ์ศักดิ์ สินทวี

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดง

นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดง

นายนิรันดร์ สว่างแวว

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดง

นายอภิชัย แก้วไฟ

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดง

นางสาวสุภาวดี ขุนเมือง

นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวอภิรดี ปานนิล

นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
งานเพาะเลี้ยง

นายภูมิเกียรติ จันทนานนท์

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดง

นายณัฏฐ์ ดีหริ่ง

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดง

ส่วนส่งเสริมและบริการ

นางพิมรา นุชเจริญ

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการและฝึกอบรม
หัวหน้างานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้
หัวหน้างานกิจกรรมค่าย

นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ

ครู คศ.2
หัวหน้างานนิทรรศการ
หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา

นางประภากร ไหลล้น

นักวิชาการศึกษา
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
งานกิจกรรมค่าย

นายสรรเสริญ มีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
งานกิจกรรมค่าย

นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล

นักวิชาการศึกษา
งานนิทรรศการ
งานกิจกรรมการศึกษา

นายปาณสาร อรชุน

นักวิชาการศึกษา
งานนิทรรศการ
งานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวสิริญญา งามระลึก

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมค่าย

นางสาวศุภกานต์ ใจเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมค่าย

นายณัฎฐกิตติ์ สุวรรณโมลี

นักวิชาการศึกษา
งานกิจกรรมการศึกษา
งานนิทรรศการ

นายเสกสรร วัจนรัตนากูล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานนิทรรศการ

นางสาวอัศวณี พิกุลทอง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
งานกิจกรรมค่าย

นางสาววรรณวิสาข์ อรรถมานะ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
งานกิจกรรมค่าย

นางเกตุแก้ว จันทร์เกษม

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
งานกิจกรรมค่าย

นางสาวพัชยา อินทรโชติ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
งานกิจกรรมค่าย