အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက

                                                                                                           

        "ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္၊ဝက္ခ္ဟာမွဘုရင္မြန္ခ္ကတ္သိပၸံဥယ်ာဥ္"
သည္ဝက္ခ္ဟာပင္လယ္ေအာ္၊ခေလာင္ဝဏ္ခရိုင္ခြဲ၊ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျမိဳ့လယ္၏ေတာင္ဖက္၁၂ကီလိုမီတာနီ
းနီးတြင္တည္ရွိသည္။ဧရိယာ၄၈၅ရိုင္( ၁ရိုင္= ၁၆၀၀စတုရန္းမီတာ)၊၁ဂန္ ( ၁ဂန္ =
၁၀၀စတုရန္းမီတာ)၊၅၆.၂စတုရန္းဝါ ( ၁ဝါ= ၂မီတာ)
က်ယ္ဝန္းပါသည္။အေရွ့ဖက္တြင္ထိုင္းပင္လယ္ေကြ့နွင့္ထိစပ္ေနျပီးကမ္းေျခတစ္ေလ်ွာက္တြင္ပင္လယ္ထင္း
ရႉးသစ္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္လ်ွက္ရွိသည္။သဘာဝပထဝီေျမျပင္သည္ေယဘူယ်အားျဖင့္သိပ္သည္းမႈမရွိေ
သာေျမဆီလႊာနွင့္သဲအေရာအေနွာျဖစ္သည္။ရာသီဥတုအမ်ိဴးအစား၃မ်ိဴးရွိျပီးေဖေဖာ္ဝါရီလမွဧပရယ္လအ
ထိေႏြရာသီ၊ေမလမွနိုဝင္ဘာလအထိမိုးရာသီ၊ဒီဇင္ဘာလမွဇန္နဝါရီလအထိေဆာင္းရာသီတို့ျဖစ္ျကသည္။


    ဝက္ခ္ဟာ႐ြာသည္ေရွးယခင္ကခေလာင္ဝဏ္ခရိုင္ခြဲရွိရြာငယ္ေလးတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ဘုရင္မြန္ခ္ကတ္တြ
က္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ျသဂုတ္လ၁၈ရက္၁၈၆၈တြင္ေနျကတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚရာေနရာျဖစ္သည္။ထိုျဖစ္စဥ္ကိုဘုရ
င္ကိုယ္တိုင္သားေတာ္သမီးေတာ္အေျခြအယံမ်ားနွင့္တကြဤေဒသသို့ျကြခ်ီ၍ျကည့္ေတာ္မူခဲ့သည္။နိုင္ငံျခား
သားမ်ားဤသဘာဝျဖစ္စဥ္အားေတြ့ရိွေစရန္သူနွင့္အတူပါဝင္ျကည့္ရႈေစခဲ့သည္။ဤခရီးစဥ္၏ရလဒ္အျဖစ္ဘ
ရင္ျကီးသည္ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္နတ္ရႊာစံခဲ့သည္။ဘုရင္ျကီး၏အမိန့္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထား၍က်န္ရွိခဲ့ေသာတ
အေဆာင္နွင့္စခန္းသည္လည္းအခ်ိန္၏တိုက္စားမႈေျကာင့္ပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။


    ဘုရင္ျကီးအားဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားနွင့္ျပည္သူတို့အားသိပၸံနည္းပညာ၊နကၡတ္ေဗဒ၊
အာကာသနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသင္ျယူမႈခြင့္အလမ္းေပးေစေသာမူဝါဒအားအေျခခံ၍ထိုေဒသကို
၁၉၉၃ခုနွစ္တြင္ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနမွပညာေရးတကၠသိုလ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေျကညာခဲ့သည္။