.. ........................................................................................................................... Wednesday, November 28, 2012 11:41 AM

 

 

 

 

 


   กำเนิดและวิวัฒนาการของนก    


การกำเนิดและวิวัฒนาการของนก เริ่มต้นจากไดโนเสาร์จนกลายมาเป็นนกนกดึกดำบรรพ์ (ARCHAEOPTERYX)  

นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีกระดูกสันหลังซึ่งได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ดังจะเห็นร่องรอยความสัมพันธ์ดังกล่าว จากโครงสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อที่คล้ายกัน เกล็ดขาที่มีลักษณะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลาน มีการวางไข่ และมีตัวอ่อน ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเจาะเปลือกไข่ออกมาเหมือนกัน ได้มีการขุดพบซากดึกดำบรรพ์ของนก โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ชื่อว่า อาร์คีออพเทอริกซ์ (ARCHAEOPTERYX) และขนานนามว่าเป็นบรรพบุรุษของนก ในปัจจุบันลักษณะของนกอาร์คีออพเทอริกซ์นั้น มีฟัน มีเล็บ มีกระดูกหางที่ยาว และมีขน อายุของ ซากดึกดำบรรพ์นี้ ประมาณ 140 ล้านปี ซึ่งถูกขุดพบที่แคว้นบาวาเลีย ในประเทศเยอรมันนี ซึ่งปัจจุบันมีนกไม่ต่ำกว่า 9,800 ชนิด บนโลกนี้ สามารถจัดหมวดหมู่ได้ 27 อันดับ 183 วงศ์ ซึ่งในประเทศไทยมีนกที่พบถึงประมาณ 80 วงศ์ แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้ประมาณ 918 ชนิด
( ข้อมูลถึง พ.ค. 2536)
ลักษณะของนกยุคแรกของโลกโดย การวาดตามลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ ของเจ้านกอาร์คีออพเทอริกซ์ (ARCHAEOPTERYX) ที่ได้ขุดค้นพบขึ้น